Warning: Packets out of order. Expected 1 received 2. Packet size=33 in /home/marevsta/public_html/plugins/mobile/scientia/DatabaseConnectors/TeraWurflDatabase_MySQL5.php on line 110

Warning: mysqli::query() [mysqli.query]: MySQL server has gone away in /home/marevsta/public_html/plugins/mobile/scientia/DatabaseConnectors/TeraWurflDatabase_MySQL5.php on line 110

Warning: mysqli::query() [mysqli.query]: Error reading result set's header in /home/marevsta/public_html/plugins/mobile/scientia/DatabaseConnectors/TeraWurflDatabase_MySQL5.php on line 110
marevstars.com - Влиянието на активните спортни занимания по футбол върху способността за концентрацията, разпределението и обема на внимание при децата от школата на „marevstars”, Варна

Влиянието на активните спортни занимания по футбол върху способността за концентрацията, разпределението и обема на внимание при децата от школата на „marevstars”, Варна

5a„С талант стигаш до вратата, но характерът е онова което те прекарва през нея“ Джон Уудън
                                                                      

 

                            ВЪВЕДЕНИЕ


Спортът е от първостепенно значение за правилното развитие на двигателните и психични качества и способности на децата. Една от най-обожаваните през годините, спортни игри сред децата е футболът.

 

Има много причини за популярността на това явление. Футболът дава възможност за себедоказване, утвърждаване на позицията в средата от връстниците, възможност за подражание и следване на избрания кумир, мотивация за постигане на желана цел, себепознание, сравнение на физикопсихичните качества сред връстниците и не на последно място - футболът е интуитивен спорт, който не дискриминира, при него няма значение колко си висок, мускулест, богат или беден – на терена всички са равни и успехът зависи единствено от волята, бързината на реакция, вниманието, въображението, светкавичната обработка на информацията, мисленето...

 

На футболния терен едно нисичко, дребно и бедно в социално отношение дете може да надиграе и победи високо, с добре развити мускули, от висока социална прослойка момче. Футболът е уникален с това, че за победата са необходими много качества, необходими и в живота - комплексно развитие както на физически така и психични качества.  

              

Интересът ни към вниманието (насочената будност) и влиянието му върху спорта е предизвикан от фактът, че този психически процес е ядро на съзнателните психични актове и упражнява  изключително голяма роля в много важни аспекти в спорта и живота. Водещи функции на вниманието са в упражняване на технически и динамичен контрол върху съзнанието, способността за превключване на психичните ресурси към най-належащите психични нужди, съсредоточеност на съзнанието върху определен дразнител, повишаване на общата мобилизационност и т.н. са от решаващо значение в развитието на спортиста. За резултатността и постигане на поставената цел в спорта са необходими:


- волеви качества – самообладание, решимост за поемане на отговорност, храброст,
- качества на характера: психическа издръжливост, хладнокръвие,, издръжливост
- интелектуални качества: наблюдателност, концентрация (съсредоточеност), бързина на реакцията, комбинативност(2)

 

Съвременното развитие, на който и да е спорт или спортна дисциплина е достигнало такова ниво, че успехът или неуспехът зависят както от физическата подготовка, така и в решаваща степен от редица психически фактори. Поради този факт, психическата подготовка и изследване развитието на футболистите са неделима част от цялостната им многогодишна тренировъчна програма.

 

В спорта и главно в онези видове спорт, при които водеща роля  играе приспособяването към променливи условия (напр. Игра с топка) твърде голямо значение се придава на вниманието. Вниманието на спортиста се концентрира върху изпълнението на движението и това е в тясна връзка с концентрирането на волята. Общата психология различава непреднамерено и преднамерено внимание. При спорта безусловна става дума за преднамерено внимание с волеви характер. (2)

 

Вниманието е извънредно сложно, комплексно психично явление и  функционирането му може да се опише чрез съвкупност от свойствата:

 

-    Обем (капацитет)
-    Концентрация (съсредоточеност)
-    Колебания (флуктуация)
-    Разпределеност и превключване
-    Гъвкавост
-    Работоспособност (продуктивност, устойчивост)

 

Едно от важните свойства на вниманието е концентрацията (съсредоточеност). Това е способността на човек да остане съсредоточен върху даден обект или явление, във времето, когато едновременно му въздейства друг или други вътрешни или външни фактори.(1)

 

Крайните форми на концентрация върху един обект са наречени от Рибо – хипертрофия на вниманието. Той разглежда предимно проявите на така наречената идея фикс (натрапчива идея ) която обсебва изцяло вниманието. Нищо извън тази идея не е в състояние да предизвика интерес. Другата крайност на същия процес е атрофията. Това е невъзможността да се концентрира вниманието върху един обект или дейност...

 

Друго важно свойство на вниманието е обема. Установено е, че той е в обсега на 7± 2 единици (букви, числа, предмети, думи, елементарни явление и др.) У. Насър обаче твърди, че вниманието е умение, подобно на много други познавателни умения и има неограничен капацитет, но не е достатъчно тренирано.

 

               
                                                                                ЦЕЛ

Целта на провеждане на проучването е да установим какво е въздействието - дали и по какъв начин активните спортни занимания по футбол влияят върху обема и концентрацията на децата, занимаващи се активно със спорт.


                              

                                                             ОБЕКТ НА ИЗЛЕДВАНЕТО


Обект на изследването са 10 деца, включени в група по футбол.
Проучването ще се проведе в школата по футбол „marevstars”, гр. Варна в една от моларните единици – група деца на 10 години.

 

                                                           ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО


Ще се наблюдават свойствата на вниманието - концентрация и обхват и развитието им под влиянието на занимания с футбол в часовете, които се провеждат в школата.

Изследването е проведено през учебната 2017  година  с деца от школата на “marevstars”, Варна. 


                                                                          ЗАДАЧИ

 

Задачите, които произтичат от целта са следните:


1.    Да се проучат литературните източници по темата.
2.    Да се подберат тестове с насоченост към свойствата на внимание – концентрация и обем.
3.    Подбор на подходящи за целите на това изследване лица – лицата, които ще бъдат изследвани.
4.    Избор на методи и методики за изследване. Избраните методи са бланкови, а методиките са: за концентрация и обем на вниманието
5.    Преди всяко тестуване на лицето се задават уточняващи въпроси , за да се установи дали детето се чувства добре. Ако изследваното лице не се чувства добре или през дните, в които се провежда изследването в живота му се е случило някакво значимо събитие, което би дало отражение върху изследваните способности лицето отпада от експеримента.
6.    Прочита се инструкцията, обяснява се начинът на попълване на бланките и се пита дали има някакви въпроси или нещо неясно. Бланките се дават по определен ред. Първо се прочита инструкцията на методиката за концентрация на вниманието и се попълва бланката, непосредствено след това се прочита инструкцията и се дава бланката за събиране на числа чрез прехвърляне, по същия начин процедираме и при прилагане на втората методика.
7.    Контрол на условията при провеждане на експеримента: За обезпечаване на вътрешната валидност на резултатите от експеримента, изследването се провежда на тихо за изследваните лица място, където те се чувстват комфортно и върху тях не влияят външни дразнители. При второто изследване мястото и изследователят на провеждане на изследването трябва да са същите.
8.    Да се ограничи достъпа на други лица (родители) до помещението, където се провежда изследването.
9.    Преди започване на тестуването изследваните лица са помолени да изключат мобилните си телефони.
10.    Получените резултати се анализират по стандартизирана процедура.
11.    Да се запознаят родителите и децата с целта, провеждането и методите на изследването и да се получи съгласие за участието на децата в изследването.


                             

                                                                       ХИПОТЕЗА

 

Предположение ни е, че подходящи и целенасочени спортни и игрови упражнения влияят положително върху развитието на концентрацията и обема на децата.


                                            
                            
                                            ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПОНЯТИЙНОТО ПОЛЕ


Вниманието изпълнява интегративна психологична функция. То се разглежда като ядро на съзнателните актове. Вниманието няма собствено съдържание, то обслужва останалите психични функции и спомага за тяхното изпълнение.

 

Функции на вниманието:

 

•    Технически и динамичен контрол върху съзнателните съдържания.
•    Превключване не психичните ресурси към най-важното от биологична или съзнателна гледна точка.
•    Ритмизиране и времево съгласуване на преживяванията с поведенческите актове.
•    Повишаване на общата мобилизационна готовност за познание или действие.
Вниманието може да се определи и като обобщаващо название за състояние на насочена будност и обусловената от него възприемателна и дейност на готовност на човека. Вниманието се проявява в различни степени. Под негово влияние определени обекти се възприемат с предимство, отделят се от другите, фиксират се и се опознават по-добре. С други думи вниманието е насочена будност, водеща до готовност за познание и действие. (1)

 

Това проучване няма за цел да изследва характеристиките на вниманието като цяло, а отделни негови свойства – обем и концентрация на вниманието.

 

В настоящото изследване ще проверим дали обема и концентрацията на вниманието се развиват в зависимост от провежданите спортни занимание при десетгодишни деца или те остават на същото ниво.

 

Емпиричните индикатори за оценка на концентрацията и обем на вниманието са взети от съответните методики.
За оценка на способността обем на вниманието емпиричен индикатор ще бъде: според таблици с  получената оценка в балове. След това в зависимост от броя на грешките (според методиката)

 

За оценка на способността за концентрация на вниманието емпиричен индикатор ще бъде: според общият брой на вярно попълнените изходни точки на преплетените линии за 7 минути, получените балове според  приложената таблица: за обем на вниманието ще бъде вярно  попълнените числа за минута и половина и получената оценка по таблица в балове.

 

 

                                                           МОДЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

 

Моделът, които използваме е квазиекспериментален експеримент - план за група с еквивалентни времеви извадки. Съгласно този план се използват две еквивалентно избрани ситуации. С цел за по-добро контролиране на фона между отделните въздействия се правят повече от едно измервания. Схемата на плана в настоящето изследване има следния вид:

 

                                                                         Х1О1      Х1О1

 

                                     където:           Х1 – въздействието (тренировките)

                                                            О1– измерването (резултата от теста)

 

 

Моделът, които използваме е квазиекспериментален експеримент - план за група с еквивалентни времеви извадки. Съгласно този план се използват две еквивалентно избрани ситуации. С цел за по-добро контролиране на фона между отделните въздействия се правят повече от едно измервания. Схемата на плана в настоящето изследване има следния вид:

 

При квазиексперимента нямаме рандомизиране (в групата участниците не се разпределят на случаен принцип), правят се повече от едно измервания, използват се една или няколко нееквивалентни групи.

 

Разликата от истинските експериментални планове е, че при квазиексперименталните ако има контролна група тя е нееквивалентна, не е приложена рандомизация, условията на експеримента не могат да се контролират напълно и имаме понижена външна и вътрешна валидност на експеримента(които могат да се ограничат при известни условия)

                        


                                                  ПЛАНИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

 

1.    Образувана е група от деца на 10 години..
2.    Всяко от изследваните лица приема доброволно да участва в експеримента.
3.    Участниците в експеримента са мотивирани и участват с желание в него.
4.    Участниците в експеримента се изследват последователно в изолирано от външни дразнители помещение с изключени мобилни телефони.
5.    Проучини са външните и неконтролируеми за експеримента променливи – артефакти (конкурентни фактори) и по възможност са изолирани въздействията им, тъй като влиянието им е нежелателно и намаляват външната и вътрешна валидност на експеримента.
6.    Създадени са константни условия т.е ако не е възможно да се елиминират артефактите, то тогава се осигурява константност на тази външна за експеримента променлива, т.е. тя трябва да се поддържа еднаква през цялото време при всички изследвани лица и при всички нива на независимата променлива (методиките на теста).
7.    Мястото на провеждане на изследванията е едно и също.
8.    Атмосферата е тиха и спокойна.
9.    Времето на провеждане и на двете изследвания е преди тренировка.
10.    Създадени са условия участниците да не преписват един от друг.
11.    Раздадени са бланки с избраната тестова методика.
12.    При второто изследване са раздадени бланки с променени числа, картинки и преплетеност на линиите в тестовата методика;
13.    Участниците са запознати с целта на изследването преди прилагане на методиките на изследване.
14.    Взето е съгласието на родителите и спортистите „информирано съгласие“, който е централен етичен принцип, за участието им в експеримента
15.    Проведоха се две изследвания в период от три месеца – първото изследване в началото на месец февруари, второто в края на месец април.
16.    Инструкциите на методиките са прочетени и обяснени на изследваните лица, като преди първото тестуване им се дава пробна бланка, за да се запознаят с методиката.
17.    При провеждането на изследванията лицата мотивирано попълваха бланките според първоначалните инструкции.

 

Необходимите материали за провеждането на проучването са:

•    бланки А4 с отпечатан тест;
•    химикалки;

 

 

                                                     ПОДБОР НА ЛИЦАТА

Групата, в която ще се проведе тестуването е група от деца на 10 години, при нея нямаме извършена целенасочена рандомизация (случайно разпределение преди тестуването).

 

 

                                          ЗАВИСИМИ И НЕЗАВИСИМИ ПРОМЕНЛИВИ

1.) Независимата променлива, която се манипулира от изследователя и въздейства върху зависимата променлива е:

           - спортното обучение играе роля на независима променлива, т.е. на въздействието Х

 

2.) Зависимата променлива, която се променя вследствие въздействието на независимата променлива е резултатът от обучението.

          - резултатът от тренировките, отразен в показателите от методиките, измерени чрез тест за обем и концентрацията на вниманието.
                                


                               


                                                 ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ВАЛИДНОСТ

 

Основен проблем е, че при приложеният модел – квазиексперимент имаме  понижена валидност на експеримента - външна и вътрешна.


В настоящето изследване считаме, че имаме повишена вътрешната валидност поради факта, че за прием в нея не са изискуеми специални физически качества и няма разделение между децата по отношение на качества и способности. В групата има деца от различни националности, физическо развитие и социален статус.

 

 

                                                   КОНКУРЕНТНИ ФАКТОРИ ( АРТЕФАКТИ)

 

От неконтролируемите променливи, които могат да повлияят на резултата в настоящето изследване, влияние могат да окажат:
:

•    фонът т.е случващото се в периода между двете тестувания още повече, че не е възможна рандомизация на групата.
•     естественото развитие – обхваща настъпилите с времето естествени изменения у участниците в експеримента – възрастово израстване, умора, глад               
•    ефекта на тестуването – първото измерване може да повлияе на резултата на второто, поради това ще е необходимо да трансформираме теста при повторното му прилагане.
•    инструменталната погрешност – относно физическата среда и състоянието на изследваните лица, необходимо е да се осигурят еквивалентни условия в сравнение с първото тестуване
•    статистическата регресия – при по-добрите участници е възможно да няма такова голямо нарастване в резултатите, в сравнение с по-слабите в групата.
•    отпадане в хода на изследването – свързано с неравномерното отпадане на юноши от сравняваните групи. Това води до нарушаване на първоначалната еквивалентност на групите и се повишава вероятността от систематична грешка.

 


                                            ИЗБОР НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МЕТОДИКА

 

В тестовата  батерия са включени тестовете:

 

№1/ Методика за изследване обема на внимание по Пеев, Стоянов, Бакалов,1993,с.30

 

№ 2 Методика за изследване концентрацията на внимание „Преплетени линии по Пирьов, Цанев, 1973,с. 164-165; Пеев, Стоянов, Бакалов, с.130

 

На  базата  на  анкетно проучване, проведено  преди  експеримента, установихме, че родителите на децата и самите деца проявяват силен и мотивиран интерес и имат положителна психологическа нагласа за системни занимания с футбол. Те се явяват средство за разнообразяване  и  повишаване  ефективността  на  учебния  процес  по  спорт  и превенция  срещу  нарастващата  хиподинамия у децата.  


Удовлетворявайки специфичните биологични, естетически, емоционални и социални потребности, ефектът от заниманията се проявява в следните основни направления: подобряване на функционалните възможности на организма, развиване и усъвършенстване на психофизическите качества. Досегашните  наблюдения показват,
че  новопостъпилите деца имат различно ниво на спортно-техническа и физическа подготвеност и това наложи разделянето им на групи, което от друга страна се яви допълнителен стимул за усъвършенстване на индивидуалните резултатите на децата. 

                          

1.) Първата методика, която ще приложим е предназначена за изследване обема на внимание по Пеев, Стоянов, Бакалов, 1993, с. 30

 

Методиката е предназначена да изследва количеството обекти, които изследваното лице може да възприеме за единица време.

 

Стимулен материал:


Два бели картона с размери 20/30 см.


1.)    На първия са нанесени 8 прости фигури в произволен порядък в хоризонтален ред
2.)    На втория също в хоризонтален ред 8 произволно избрани числа

 

test

 

Инструкция:


За 0,5 сек. се показва първия картон и участниците в теста се поканват да напишат какво са видели в рамките на 20 сек.


Следва същата процедура и с втория картон.                                                       

 

4a

 

5a

 

 6

 

 6а

 

 

Анализът на проведеното изследване свързано с обема на внимание показва, че има положително завишение в показателите на обема на вниманието при второто изследване.

 

1. При първото тестуване броят на правилно възприетите знаци е 121, а средната стойност на показаните резултати равен на 6,4

2. При второто тестуване броя на правилно запаметените знаци е 130, а средният резултат на успеха е  7,2 (по деветобална система) отразен в таблица №3

•    При отделни деца се наблюдава понижение, което може да се дължи на външни за изследването променливи(артефакти), описани в обобщения анализ.

 


2.)    Втората методика използвана в нашето проучване е за изследване концентрацията на внимание „Преплетени линии“ по Пирьов, Цанев, 1973,с. 164-165; Пеев, Стоянов, Бакалов, с.130

 

Стимулен материал: Бланка с изобразени 25 преплетени линии.

 

test2 2

 

                                                                   ИНСТРУКЦИИ

 

На бланката са преплетени 25 линии. Да се проследи само с поглед всяка линия отляво надясно и се отбележи къде са краищата на всяка линия, като се запише нейният номер в празното квадратче отдясно.

 

Време за работа – 7 минути

 

 7

 

 7a

 

 7b

 

При анализ на резултатите на изследването концентрацията на вниманието се забелязва слабо увеличение на стойностите:

 

1. При първото тестуване броят на верните отговори е бил 176 при средна стойност на успех 5,1

2. При второто тестуване броят на верните отговори е 180 при средна стойност на успеха – 5,3 (по деветобалната система), изчислени по формулата за средните аритметични стойности.

 

Успехът на групата при първото тестуване (таблица №5) може да се изчисли статистически по формулата за средна аритметична стойност и е равен на 51:10=5,1 при второто тестуване е равна на 5,3 (по деветобалната система) отразен в таблица №6

 

Анализът от проведеното изследване относно концентрацията на вниманието показа   съвсем слабо увеличение на показателите при второто изследване. Предположенията ни за този резултат са: децата са били уморени поради допълнителни домашни от училище, празници, ваканции и др., игровите упражнения не са достатъчно насочени към развиване на концентрацията им или други външни за изследването променливи посочени в обобщения анализ.

           

                               


                                                OБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 

Чрез  тестовете за изследване на вниманието се получават непосредствени впечатления за стила на организацията при дейността на  изследваните лица. Изводът от проведеното изследване за обем и концентрация на вниманието доказа хипотезата ни, че активните спортни занимания с деца подобрява тяхната стойност.

 

При изследванията проведени с децата на 10 годишна възраст в период от три месеца се наблюдава известно повишаване на резултатите – по-силно изразено при обема на вниманието и съвсем слабо при концентрацията на вниманието, но все пак трябва да се отчете, че върху резултата може да е повлиял ефектът от конкуриращи променливи.

 

При настоящето изследване това са:

 

•    фонът, или събитията станали между двете изследванията и при липса на рандомизация, при което е възможно те да са повлияли на експерименталното изследване и оттам загуба на сигурността за еднозначното му влияние
•    въздействие на естественото развитие, което е особено силно изразено при децата и юношите – обхваща настъпилите с времето естествени изменения у участниците в експеримента – възрастово израстване, умора, глад и др.
•    реактивният ефект или ефектът на взаимодействие на тестуванията – влияние на първото измерване върху второто, което в нашия случай смятаме, че няма голямо влияние, тъй като сме се стремили да избегнем това, чрез промяна на елементите на теста.
•    подбор на изследваните – тъй като групата не е рандомизирана и резултатите не са сравнявани с контролна група, където въздействието (тренировки)  не са били приложени, те може да са следствие на изброените по-горе артефакти.
•    инструменталната погрешност – относно физическата среда и състоянието на изследваните лица, необходимо е да се осигурят еквивалентни условия в сравнение с първото тестуване
•    подбор на изследваните лица – отнася се до това, че двете групи са нееквивалентни, което може да доведе до систематична грешка при оценка на резултатите.
•    отпадане в хода на експеримента – свързано с неравномерното отпадане на юноши от сравняваните групи. Това води до нарушаване на първоначалната еквивалентност на групите и се повишава вероятността от систематична грешка.
•    статистическата регресия – при по-добрите участници е възможно да няма такова голямо нарастване в резултатите, в сравнение с по-слабите в групата.

 

В проведеното експериментално изследване се наблюдава корелационната зависимост между редовните спортни занимания на децата и способността им да се концентрират по-добре при поставяните им задачи. Според  резултата  при  изпълнение  на  задачата, успеваемостта се определя в девет степени, посочващи диапазон за нормата или отклонения от нея. Разбира се извадката е твърде малка и хипотезата не може да получи генерална валидизация за нашето твърдение.


                                           

                                                             ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

 

От  направения  литературен  обзор  и  анализа  на  данните  от  проведеното  изследване можем да направим следните изводи:
1. С цел подобряване на външната и вътрешна валидност е целесъобразно да бъдат направени по-прецизни изследвания и прилагане на метода на истинския експеримент – създаване на две групи – контролна и експериментална, рандомизация за ограничаване на артефактите.
2.  Изследователите ангажирани в тестуването би трябвало да са най-малко двама с цел ограничаване на децата да си влияят едно на друго при попълването на бланките.

3. Целесъобразно е при постъпване в школата, предварително да се извърши тестуване на децата по определени показатели и в края на всеки месец да се прави второ изследване, което ще даде по-точен анализ на развитието на детската психика.

Възрастта на ранната младост е времето на изграждане и оформяне на личността. Присъщо за нея е придобиване на  чувство за психосоциална значимост, самооценка, избор  на  професия и жизнен път, на формиране на  мироглед и самосъзнание, ето защо развитието не само на физическите, но и на психичните качества играе огромно значение в оформяна на една хармонична и социално значима личност.
В  подготовката на децата следва да се развиват съсредоточеността, обхвата, устойчивостта, концентрацията на  вниманието  –  качества,  които  имат  голямо значение за реализиране на високо спортно майсторство и постигане на поставените цели във футболните тренировки.

 

 

 Курсова работа по психология

Благовест Марев

 

 

ЛИТЕРАТУРА


1.     Валери Стоянов, Теория ипрактика на емперичното психологично изследване 2003.
2.    Гьорг Наги, Спорт и психология, 1978
3.    Никола Попов,Спортна психология , 2015
4.    Минко Банков, Проблеми на спортната психопатология, 1983
5.    Брогли, Я., и кол., Статистически методи във физическата култура и спорта.,
1987.
6.    Виготский, Л., Развитие на висши психически функции.,М.,1960.  
7.    Димитрова, С. Психологични проблеми на физическото възпитание в училище,
1975.
8.    Маргаритов, В., Система за психофизическа подготовка., Пловдив, 2002.
9.    Мечков, К., Медицинска психология.,ПИК, Велико Търново, 1995.
10.    Първанов, Б., Психологични проблеми на спортните игри, 1975.  
11.    Рудик, П., Спортна психология, 1976.

 

 

 


More articles :

» Легендата на „Черно море“ Тодор Марев празнува юбилей

Един от легендарните футболисти на „Черно море“ - Тодор Марев, днес отпразнува 60-ия си рожден ден. Той е рекордьор по мачове в елита за...

» Тренировки и хранене при подрастващи деца с наднормено тегло

Здравейте, приятели. В днешната статия искам да разгледам идеята за тренировките и храненето при деца с наднормено тегло. Първото, което

» „Моряците“ на Тодор Марев отвяха „Калиакра“ в Каварна

Родените през 2000 г. играчи на „Черно море“ записаха поредния разбиващ резултат. Седмица след като биха градските си съперници от...

» Треньорите в школата на marevstars/Тодор Марев - една от футболните легенди на България

Тодор Бойчев Марев е бивш български футболист, защитник. Има 422 мача и 2 гола в „А“ група, и 108 мача в „Б“ група за „моряците“. Това е...

» Победи и отлична футболна подготовка отличиха малките футболисти от ФК "Марев старс"

Отлично представяне направи Marev Stars през уикенда. Децата постигнаха две победи: над ФК "Варна 2017" - Marev Stars с 2:5, Marev Stars - ФК "Добротица",...

» Лицеви опори (Push ups) - съвети и препоръки

Лицевите опори са упражнение основно фокусиращи се върху гръдните мускули. Според начина на изпълнение те могат да се използват и за...

» След като прочетете това, вие никога няма да гледате на Банана по същия начин!

Бананите съдържат в себе си три вида натурални захари - захароза, фруктоза и глюкоза, комбинирани

» Бразилският вратар Marcelo Favretto проведе тренировка в школата на Маревстарс

В събота и неделя специален гост на децата от школата на Маревстарс бе бразилският вратар Марсело Фаврето (Marcelo Favretto).

» Вълнуващ двубой между школите на "Marev stars" и "Черно море"

В неделя малките футболисти от школите на "Marevstars" и "Черно море"премериха сили и умения във вълнуващ двубой на стадион "Аспарухово"....

» Легендата на българския футбол Христо Стоичков днес навършва 46-годишна възраст.

Легендата на българския футбол Христо Стоичков днес навършва 46-годишна възраст.

Търсене